رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۶۰ : دولت فرزانگان سمت درون است و جان

دولت فرزانگان سمت درون است و جان
سمت برون دولت عقل ببین و گمان
مردم جاوید خواه نی دو سه خلق تباه
رای برون وانه و رای درونی بخوان
رای برون پشم و باد، خلقت گول و گشاد
رای درون رای دل، رای خروش و ژیان
رای برون التماس، نوکری خلق لاس
رای درون خاص خاص، رای سران جهان
رای برون اختلاف، رای جمیعاً خلاف
رای درون صاف صاف، نوبری بی زمان
دولت خرچنگ و بنگ رای برون است و رنگ
دولت رای خدا سمت درون است و آن
دولت پایندگی ست، راست خود زندگی ست
دولت مردان حقّ، کوه بر و بی امان
حلمی از این جویبار داد نشان دیار
ساعت بی ساعتی گرد روان لامکان
پیمایش کتاب