رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۱۶ : معراج گردان! قلّه نوردان!

معراج گردان! قلّه نوردان!
روحان عاشق! اینک به میدان!
خاموش! خاموش! محفل به ذکر است
بیدار! بیدار! ای روی زردان!
عیب است ما را یک شب ننوشیم
پیمانه ها پُر! ای هم نبردان!
یارب چه جنگی ست هر لحظه در جان
ما جام گیریم، تو نیزه گردان!
تازنده! عریان! برّنده! رقصان!
شمشیرهاتان، ای شیرمردان!
از رنج مستی کس را خبر نیست
حلمی چه گویی؟ پیمانه گردان!
پیمایش کتاب